Polgármestertől visszavett hatáskörök – Az Éljen Városunk Egyesület közleménye

Az Éljen Városunk Egyesület közgyűlési frakciója közleményben adta közre, hogy milyen hatásköröket vont vissza a polgármestertől. Alább változtatás nélkül idézzük a frakció közleményét.

„Érdemes tisztázni, hogy az alább felsorolt hatásköröket, melyeket a közgyűlésben az ÉVE frakció visszavett Balogh László polgármester úrtól, korábban úgy gyakorolta a polgármester, hogy abba Cseresnyés Péteren kívül más nem igen szólhatott bele.
Az egyes rendeletek módosításával ezek a hatáskörök olyan bizottságokhoz kerülnek most, melyeket választott képviselők és civilek alkotnak. Az üléseken minden választott képviselő és a polgármester is részt vehet, elmondhatja véleményét, még zárt ülésen is. A bizottsági ülések egyébként nyilvánosak.
Nyilvánvaló, hogy ahogy a közgyűlésben, a bizottságokban is az ÉVE frakció van többségben jelenleg, így ezen hatásköröket mi soha nem ruháztuk volna át a polgármester úrra. Az is nyilvánvaló, hogy a korábbi városvezetés igyekezett minél több hatáskört a polgármester hatáskörébe utalni, hogy ne kerüljenek se a bizottságok, se a közgyűlés elé, így ne legyen az ellenzéknek rálátása a döntéshozatalra. Ezen változtatások életbeléptetésével mindkét frakció betekinthet a döntésekbe a közeljövőben.

Visszavett hatáskörök:

A lakásba történő befogadással kapcsolatos hatáskört a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság gyakorolja.

Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntést - a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet esetében - legfeljebb nettó 40 millió Ft egyedi forgalmi értékű ingatlanok esetében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság gyakorolja.

A város jelképeinek használatával kapcsolatos hatásköröket az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság gyakorolja.

A gépjármű várakozóhelyekkel kapcsolatos egyes hatáskörök a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsághoz kerülnek át.

A garzonház házirendjét a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság hagyja jóvá.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság gyakorolja az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti jogköröket.

Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbértámogatásával kapcsolatos feladat- és hatáskört a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság gyakorolja.

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság adja ki a hangosító berendezések működtetésének engedélyét.

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Keretének kezelése a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság a hatáskörébe kerül.

A zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos egyes hatásköröket a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság gyakorolja.

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló önkormányzati rendeltben meghatározott egyes hatáskörök továbbra is polgármesteri hatáskörben maradnak, míg egyes hatásköröket a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság gyakorolja.

A vállalkozásokat - támogató pályázatok (munkahelyteremtő támogatás, ingatlanvásárlási támogatás) elbírálása a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe kerül át.

A névhasználat engedélyezésével, megtagadásával, tiltásával kapcsolatos elsőfokú hatáskört - az engedély visszavonását kivéve - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság gyakorolja.

A fizető parkolóhelyek működtetéséről és igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott egyes hatásköröket a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság gyakorolja.

A költségvetésben szereplő egyes keretek felosztásáról a döntést a közgyűlés a feladatkör szerint érintett bizottságok hatáskörébe utalja.

A bizottságok feladat- ás hatáskörét a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete sorolja fel.
A fentiek alapján a verseny- és élsport támogatási keret és a kulturális keret esetén az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, a szociális keret és az egészségvédelmi keret esetében pedig a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik hatáskörrel.

A Szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló önkormányzati rendeltben átruházott hatásköröket az Oktatási, Kulturális, ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe utalja.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások közül a 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott, egy alkalommal kifizetésre kerülő rendkívüli települési támogatás összegét meghaladó támogatás megállapításáról a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság dönt.

A „Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj támogatásokról a 3/2016. (II. 03.) az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt.

A közterületek és a közterület jellegű területek használatáról szóló 31/2016. (X. 06.) önkormányzati rendeletben szabályozott, egyes átruházott közgyűlési hatásköröket a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság gyakorolja.

A sportról szóló 2/2018. (1. 29.) önkormányzati rendeletben foglalt verseny- és élsport keret és diáksport támogatás felosztása az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsághoz kerül.

A víziközműre történő utólagos csatlakozás hozzájárulásának összegéről és a megfizetés módjáról, valamint a részletfizetés engedélyezéséről a döntési hatáskört a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság gyakorolja.

Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól szóló 14/2019. (IX. 02.) önkormányzati rendelet szerinti a külföldre utazó önkormányzati delegációk összetételéről való döntés a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsághoz kerül.

Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról a 15/2019. (IX. 02.) önkormányzati rendeletben foglalt szempontok figyelembevételével az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság dönt.

Az önkormányzati bérlakásokról szóló 19/2019. (IX. 02.) önkormányzati rendeletben átruházott egyes hatásköröket a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság gyakorolja.

Részletek itt érhetők el:

https://nagykanizsa.hu/letoltesek/2020-02/228_518_javaslat_egyes_onk._rendeletek_modositasara_es_egyeb_dontesek_meghozatalara.pdf
 

Forrás: ÉVE facebook oldala