30 napirendi pont szerepelt a soron kívüli közgyűlés meghívójában (Frissül!)


Fotó: Horváth Zoltán

Az elmúlt két közgyűlésre emlékeztetve: a 29-ei folytatólagos közgyűlésen olyan konstruktív légkör alakult ki, amiből akár ki is indulhatnánk. Ragadjuk meg azt a hangvételt és stílust, amivel legutóbb abbahagytuk - ajánlotta köszöntőként Balogh László polgármester.

30 naprendi pont állt a testület előtt, melyből Fodor Csaba frakcióvezető javaslatára ötöt levettek a napirendről: így az elkülönített költségvetési előirányzat felhasználására, lakásvásárlásra, lakásfelújításra, közművesítésre, az egyeztetés elmaradása miatt a Nagy-Magyarország emlékmű mellé emléktábla elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kiadására, az „okos zebra” gyalogosvédelmi rendszer kiépítésére, a Damjanich utca felújítására, a Bocskai utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok 2021. évi megvalósítására előterjesztett javaslatokat a testület nem tárgyalta.

A városatyák a beszámolók megvitatásával kezdték el a munkát. Elfogadták a személyes gondoskodást  nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2019.évi fenntartói ellenőrzéséről, a város 2019. évi sportéletéről, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény munkájáról, a Völgy Alapítvány ellátási szerződés szerinti, pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátására vonatkozó 2019 évi tevékenységéről, a Magyar Máltai  Szeretetszolgálat Egyesületnek az ellátási szerződés szerinti családi bölcsőde és szenvedély betegek közösségi ellátása biztosítására vonatkozó tevékenységéről, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének nagykanizsai tevékenységéről, a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ, a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde, és a Nagykanizsa-Surd- Zalakomár Szociális Társulása 2019. évi feladatellátásáról, a Társulás működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről szóló beszámolókat.

A gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára Fodor Csaba frakcióvezető szóban előterjesztett javaslatát utolsó napirendként zárt ülésen tárgyalta a testület.

Bizzer András alpolgármester a vita során jelezte, hogy nem ért egyet azzal, hogy leveszik a napirendről az elkülönített költségvetési előirányzat felhasználására, lakásvásárlásra, lakásfelújításra, közművesítésre előterjesztett javaslatot, mert a keretösszeg a rendelkezésünkre áll, el lehetne költeni hasznos célokra, amelyek egyébként pörgetnék a kanizsai gazdaságot.

– Valószínűleg a veszélyhelyzet miatt lesz gazdasági visszaesés Nagykanizsán is, amit úgy tudnánk kezelni, hogy a rendelkezésünkre álló pénzt elköltjük. Egyrészt lakásokat tudnánk venni, másrészt a saját lakásokat felújítanánk, és telkeket tudnánk kialakítani. Ezzel a Vagyongazdálkodási Zrt., is jól járna. Sajnálatos módon erre önök nemet mondanának. S amire még nemet mondanak, az a Trianonnal kapcsolatos emléktábla.

– Most már tudatosult bennünk, hogy 2 millió forintot sem akarnak erre áldozni, most már azt szeretnénk, hogy legalább a tulajdonosi hozzájárulást adják meg, az nem kerül semmibe a városnak.

Az alpolgármester aggodalmát fejezte ki a gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések zárt ülésen történő meghozatala miatt. Amikor legutóbb a gazdasági társaság ügyeit zárt ülésre tették, azt történt, hogy a Kanizsa Rehab Kft. ügyvezetőjének bérét jelentős mértékben megemelték, 500 ezer Ft-ról 800 ezer Ft-ra, és tették ezt úgy, hogy visszamenőleg, január 1-től, ami nem volt indokolt. Most attól tart, hogy erre hivatkozva minden önkormányzati cég vezetője kéri a béremelést, amit nem biztos, hogy a város költségvetése megenged.

Fodor Csaba (ÉVE) indoklásában az állt, ha a lakásvásárlásra, felújításra rendelkezésre áll a keretösszeg, akkor visszahozzák az előterjesztést.

A Nagy-Magyarország emlékművel kapcsolatos előterjesztés levételét pedig az egyeztetés elmaradásával indokolta az ÉVE frakcióvezetője.

– Az az egyeztetés - hangsúlyozta - , hogy ön polgármester úr a közgyűlést megelőző egy órában fölhív engem, majd biztos, ami biztos, fölhívja a frakciótársaim jó részét arról győzködni, hogy mi legyen többek között ezzel a napirendi ponttal, szíve joga, csak nem ér el vele semmit.

Fodor Csaba világossá tette, hogy az ÉVE frakció egységes, ennek a frakciónak ma még ő a vezetője, a helyettese pedig Horváth Jácint bizottsági elnök úr.

– Ha valamit akar, hozzánk szíveskedjen fordulni. Higgye el, mi minden információt átadunk a frakciótársainknak, minden döntést közösen hozunk meg függetlenül attól, hogy a közgyűlésen ki mondja el. A döntések nagy része közösen születik. Ha ideje engedi, engem csöppet sem zavar, hogy kit hív föl közülünk, csak ez nem felel meg annak az egyeztetésnek, amit mi elvárunk. Ezért kérjük levenni az előterjesztést. Az okos zebrával, a Damjanich utca felújításával és a Bocskai utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos előterjesztést pedig azért vettük le, mert a 2021. évi költségvetés része kell, hogy legyen, és még azt sem tudjuk, hogy a 2020. évi költségvetés miként alakul - fogalmazott Fodor Csaba.

Reagálásában Horváth Jácint frakcióvezető-helyettes (ÉVE) kifejtette, az emlékmű témában egyeztetést kértek a polgármester úrtól, de 2 hétig nem volt neki annyira fontos a dolog, hogy fél órát rászánjon. A város képviselőtestületének 8 tagja nem szólhat bele a város dolgába? - kérdezte. – Engedjék már meg, hogy beleszóljunk- tette hozzá.

Bizzer András reagálására válaszolva hangsúlyozta, nem kell elferdíteni a tényeket, elmondták akkor is, azért hozták zárt ülésre a Kanizsa Rehab Kft. ügyét, mert egy külső szerződés miatt kötelező volt zárt ülésre hozni. Ők örültek volna a legjobban, ha nem zárt ülésen kellett volna tárgyalni, mert egy 100 fős munkahelyteremtésről volt szó abban az üzleti tervben, és 100 főnek adtunk munkát már az első félévben a pandémia alatt.

Fodor Csaba a vitához kapcsolódva kiemelte: a nála fellelhető SZMSZ azt mondja, hogy a közgyűlés egy meghatározott javaslatára dönthet bármely napirendi pont elnapolásáról, annak levételéről. Ha hatályos ez a szabály, akkor tartsa be Balogh László, és ekként működjön a közgyűlés, mert szét fog folyni.

– Azért, tetszik tudni, mert ha valaki beül egy székbe, nem azt jelenti, hogy alkalmas is rá, hanem akkor lesz alkalmas, ha akként is viselkedik. Tessék érvényt szerezni a közgyűlés szabályainak, és úgy vezetni az ülést.

A polgármester megköszönte a kioktatást, de nem kért belőle.

Végül Károlyi Attila (ÉVE) javaslatára egyenként szavaztak az előterjesztések levételéről.

Hosszas vitát váltott ki a Principális csatorna hídjának felújítása, mivel a projekt nem tartalmazta a híd szalagkorlátjának cseréjét, valamint a benzinkút felőli járdaszakasz felújítását. A kiegészítő beruházást a kivitelező Szabadics Zrt. saját felelősségére elvégezte, a hozzá szükséges 2.688 eFt-ról utólag kellett dönteni a testületnek. Bizzer András és Szabó Szilárd frakcióvezető (Fidesz-KDNP) a polgármester időbeni tájékoztatását hiányolták, véleményük szerint nem stimmelnek a dátumok és az időrendi sorrend.

A közgyűlés egyhangúlag döntött a Deák tér belső úthálózatának TerraWay burkolatra történő módosításáról 5 millió Ft összegben.

Az Erzsébet téri szökőkút felújítási munkáinak elvégzésére benyújtott előterjesztés tárgyalása sem ment simán. Végül Fodor Csaba javaslatára 12 igen szavazattal amellett foglaltak állást, hogy az augusztusi közgyűlésen hozzák meg a végső döntést.

A Kanizsa Vízilabda Kft. támogatásáról kétszer is szavaztak a városatyák. Végül 10 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett a közgyűlés augusztus 31-ig 13 millió Ft összegű támogatást nyújt a felnőtt vízilabda csapat OBI/B bajnokságban való részvételéhez.

A döntés értelmében egyszeri, 500 ezer Ft rendkívüli juttatásban részesül az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 9 dolgozója a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként.

Az I. számú fogorvosi körzetet a szerződés aláírását követően dr. Pallag Ferenc László egyéni vállalkozó fogorvos látja el.

A helyi úthálózat fejlesztéseket rangsoroló, szakmai ütemtervet készítő munkacsoport felállítása is vitát váltott ki. Végül Radics Bálint képviselő (Fidesz-KDNP) javaslatával egyetértve - hogy legyen egy civil kerékpáros képviselője is a munkacsoportnak -, 10 igen, 2 nem és 3 tartózkodással elfogadták a munkacsoport felállítását.

Bodó László képviselő (ÉVE) javaslatára 8 igen, 0 nem és 7 tartózkodás mellett elfogadták a Nagykanizsa Város Katonai Emlékmű elhelyezéséhez kapcsolódó tervdokumentációk elkészítéséhez előterjesztett javaslatot. Az emlékmű elhelyezéséhez méltó helyszín lehet a volt Dózsa György laktanya területe, ahol most épül a sport és rendezvénycsarnok.

A továbbiakban igennel szavazott a testület a Dózsa György szobor elhelyezéséhez kapcsolódó tervdokumentáció elkészítésére. Megtárgyalták, és módosító javaslattal elfogadták a Petőfi út – 7-es elkerülő csomópontjában körforgalom tervezésére szóló előterjesztést. Továbbá elfogadták az önkormányzat költségvetésének aktuális helyzetéről és az önkormányzat forgalomképes ingatlanvagyonáról szóló tájékoztatót. A polgármesteri tájékoztatót néhány módosító javaslattal fogadta el a testület, míg a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatót 7 igen, 1 nem és 7 tartózkodás mellett elutasították.

¤¤¤¤¤

Elutasította a közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2019 évi munkájáról szóló tájékoztatót


Fotó: Horváth Zoltán

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló tájékoztató első hozzászólójaként Fodor Csaba frakcióvezető (ÉVE) szomorúan állapította meg, hogy az elmúlt közgyűlésen hozott határozatot nem sikerült betartani. Akkor azt kérték, hogy a jegyző készítse el, a polgármester pedig terjessze a közgyűlés elé a Polgármester Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. Mivel ezt nem tette meg, egy külön határozati javaslatot tett az módosításként: a város közgyűlése az 1725/2020. júniusi 16-i határozatát 2020. augusztus 28 napjával hatályon kívül helyezi.

Ez az a határozat, amellyel Balogh László polgármester közgyűlési jogkörben eljárva - 16-án, amikor a Parlament arról szavazott, hogy vége a veszélyhelyzetnek -, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét és az alapító okiratát jóváhagyta. A jelen határozat folytatásaként a közgyűlés kötelezi Balogh László polgármestert, hogy a 2020. augusztus 27-ei soros közgyűlésre terjessze be a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét és alapító okiratát. Ha ezt nem teszi, meg, akkor 28-val az a helyzet fog előállni, hogy nem lesz érvényes és hatályos SZMSZ-e a hivatalnak, és nem tudják, miként fog dolgozni.

– Ez a törvénysértés nem a mi felelősségünk, hanem a polgármester felelőssége lesz, mert kellő időt adunk neki erre. Nem árulunk zsákbamacskát, mert nyilvánvalóan át szeretnénk tekinteni a hivatal működését - részletezte a frakcióvezető.

– Az áttekintés kifejezetten érinti a Közterület-felügyelet működését, működési formáját, és nagy valószínűséggel érinteni fogja a Tourinform Iroda működését és működési formáját. Mindkét szervezet volt már a polgármesteri hivatalon kívüli önálló költségvetési intézmény. Úgy látjuk, célszerűbb lenne, ha ismételten ekként működnének. Pontosan tudjuk, azért nem akarja behozni a polgármester ezt az előterjesztést, mert remeg a Polgármesteri Hivatalért, mi meg nem remegünk érte. Mi azt gondoljuk, hogy ilyen Polgármesteri Kabinetre nincs szükség a hivatalban, és mi nem kívánjuk fenntartani az adófizetők és a városlakók pénzéből. Azt megértem, hogy a pandémia alatt a polgármester a hatáskörében eljárva létszámbővítést hajtott végre a hivatalban, ami a polgármesteri kabinetet érintette 3 fővel. Törvényes, szükséges és arányos bizonyára, de én azt gondolom, hogy nem. Ilyen formában nem tartanánk meg a polgármesteri kabinetet. A fő csapás iránya az, hogy mit szeretnénk a hivatal szervezetéből kiemelni, és önálló intézményként kezelni nagyobb hatáskörrel, felelősséggel. Azt szeretnénk, ha az előterjesztés erre kiterjedne.

Fodor Csaba még elmondta, a polgármesternek kötelezettsége végrehajtani a közgyűlés határozatait az önkormányzati törvény szerint. Ha nem teszi meg, a közgyűlés minősített többséggel a polgármester ellen - a régi szöveg szerint a területileg illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt -, keresetet nyújthat be. A keresetben értelemszerűen kezdeményezhetjük a polgármester felfüggesztését, ha sorozatosan jogszabályokat sért. Úgy látjuk, ha nem teljesíti a kötelezettségeket, akkor fennáll ennek a veszélye, de nem kívánnak idáig elmenni.

Balogh László válaszként megjegyezte, valóban nem készült előterjesztés a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-éről és nincs napirenden. A közgyűlés a június 25-én hozott határozatában felkérte, hogy terjessze a hivatal SZMSZ-ét a közgyűlés elé, de ő a határozatban foglaltaknak már június 16-án eleget tett. Tekintettel arra, hogy a már február 27-én elfogadott, azonos tartalmú közgyűlési határozatot végrehajtotta. Az SZMSZ-t felülvizsgálta, aktualizálása megtörtént, a módosítására újabb javaslat nem érkezett. Megjegyezte, a szükséges módosításokat elvégezte, jogsértő állapotot nem idézett elő. Nem tartja indokoltnak, hogy előterjessze, ezért nem is tette meg.

Az ÉVE frakciónak intézve véleményét kiemelte: – Önök egy jogszerűen rendezett szabályzatot jogszerűtlennek kívánnak változtatni. Önöknek csak az számít, hogy a polgármester munkáját ellehetetlenítésék. A hivatali SZMSZ hatályon kívül helyezése is csak úgy történhet, ha a polgármester napirendre veszi. A hatályon kívül helyezéssel jogszabályt sértő állapotot idéznének elő, mivel jogszabályi kötelezettség van arra, hogy a hivatali SZMSZ-szel rendelkezni kell. Ha a polgármester ilyen döntést szavazásra bocsátana, akkor jogszabálysértést követne el. Az új SZMSZ-t is a polgármester terjeszthetné be a jegyző javaslatára, és azt gondolja, hogy a meghozott döntés összhangban van az arányossággal és a szükségességgel. A hivatal SZMSZ-ének jogszerű vizsgálata megtörtént, további változtatásokat nem tart szükségesnek, így beterjeszteni sem fogja, keltsenek eköré akármekkora hisztériát is.

Horváth Jácint frakcióvezető-helyettes (ÉVE) megkérdezte, hogyan tudja a képviselőtestület érvényesíteni a döntéseit, ha a polgármester nem engedi meg? A hivatal - leszámítva a kabinet működését -, jól végzi a feladatát, sőt szívük szerint még jobb bérezést is adnának nekik a költségvetésből. Horváth Jácint felvetette azt is, hogy a rendezvényekre, átadásokra Dénes Sándor polgármester irányítása alatt még kaptak meghívót, most pedig a teljes protokollból kizárják a frakciót. Megjegyezte, nem a város hivatalos facebook oldalán kell pártpolitikai állásfoglalásokat megjelentetni, az ÉVE frakciót ócsárolva.

Balogh László utalt rá, hogy véleménye szerint augusztus 27-én a kabinet ellehetetlenítése lesz a cél az ellenzék részéről.

Erdős László képviselő (Fidesz-KDNP) osztva Bizzer András véleményét kifejtette, hogy a közgyűlési hatalomgyakorlásnak is megvannak a maga korlátai. A törvény megmondja, milyen joga van a polgármesternek, a közgyűlésnek és a jegyzőnek. Nincs joguk, és meg kell akadályozni, hogy olyan szintre kerüljön a dolog, mint ahogy az ÉVE akarja.

Fodor Csaba hozzáfűzte: – Vitatkozhatunk, szórakozhatunk, a közgyűlés a jogszabály szerint megalkotja a polgármesteri hivatalt és meg is szüntetheti. Meddig akarnak szórakozni? Tűrhetetlen, hogy a Polgármesteri Kabinet Fidesz-csinovnyikok kifizetőhelye legyen. A politizálás a hivatalból mindig ki volt tiltva. Ne kényszerítsék őket olyan lépésekre, amit nem szeretnének megtenni.

Balogh László visszautasította a Fodor Csaba által elmondottakat.

Szabó Szilárd arra kérte a polgármestert, hogy a jövőben ne engedjen meg ilyen megnyilvánulásokat és hangnemet. Azt javasolta a polgármesternek, ne tegyen fel szavazásra semmit. A vita lezárását 10 igen, 3 nem és 2 tartózkodással elfogadták.

Ezután szünetet rendelt el a polgármester. Az ÉVE határozati javaslatát azonban nem szavaztatta meg, mert nem ehhez az előterjesztéshez tartozik. „Ha ezt törvénysértőnek” tartják, forduljanak a kormányhivatalhoz - ajánlotta. Ezek után az eredeti határozati javaslatról szavaztak. A Polgármesteri Hivatal 2019 évi munkájáról szóló tájékoztatót 7 igen 1 nem és 7 tartózkodással elutasította a közgyűlés.

Bakonyi Erzsébet